x

Вход

Регистрация на нов потребител

Забравена парола

Боя Декоратор екстра алкидна RAL6026 опално зелен Мегахим 0.650 л.

Арт. номер: 3135

Наличност: В наличност


Боя Декоратор екстра алкидна /Мегахим/


Предназначение:
Устойчиво покритие за дървени, метални и други повърхности, които трябва да са грундирани предварително.
Подходяща за употреба както в закрити помещения, така и на открито.
Нанасянето на боята може да стане с бояджийски пистолет, четка или валяк.
Да се разбърква непосредствено преди употреба.
Повърхностите, които се боядисват трябва да са чисти и здрави. Новите повърхности трябва предварително да се грундират.


Разреждане:
Боята е готова за употреба.
При необходимост може да се разреди с разредител АМВ или МРТ.


Съхнене:
Боядисаните повърхности не задържат прах след около 3-4 часа.
Пълното изсъхване е до 24 часа при температура 20°С.

Разходна норма:
100-120 мл./кв.м. в зависимост от цвета.


Срок на съхранение:
24 месеца от датата на производство.
Да се съхранява в закрити, сухи складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи.


Внимание:
Запалима течност.
Може да бъде смъртоносна при поглъщане или навлизане в дихателните пътища, може да причини сънливост и замаяност.
Да се съхранява извън обсега на деца.
Да се пази от топлина/искри/, открит пламък и нагорещени повърхности.
Тютюнопушенето забранено.
Да се съхранява само в оригиналната опаковка, добре затворена.
При работа с боята използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице.

При поглъщане:
Незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.

При контакт с кожата:
Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода, вземете душ.

При вдишване:
Изведете пострадалите на чист въздух и ги поставете в позиция, улесняваща дишането.

Опаковка: 650 мл.


Марка: МЕГАХИМ ДЕКОРАТОР


Цена: 10,30 лв. вкл. ДДС